Bulgarian Cardiology 26(3): 52-64, doi: 10.3897/bgcardio.26.e56371
Разпределение и площ на нисковолтажните и цикатрисиалните зони и отношението им към левопредсърдната дилатация при пациенти с пристъпно предсърдно мъждене без предходна аблация
expand article infoЧавдар Шалганов, Милко Стоянов, Методи Миразчийски, Боян Кунев
‡ Национална Кардиологична Болница, София, България
Open Access
Резюме

Оскъдни са проучванията, изследващи връзката между левопредсърдната (ЛП) дилатация и общата площ на ЛП и площта на зоните с абнормен волтаж при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ). Целта ни беше да определим площта на ЛП и сегментите му с високоплътностен мепинг при пациенти с пристъпно ПМ, и да корелираме ехографски установената ЛП дилатация с общата и абнормната ЛП площ. Материал и методи. Ретроспективно проучване на пациенти с пристъпно ПМ и изолация на белодробни вени, предхождана от високоплътностен мепинг в синусов ритъм. Всички са имали ехокардиография и при наличие на ЛП дилатация тя е била градирана като лека/умерена-тежка. ЛП волтаж е дефиниран като нисък (< 0.5 mV) или цикатрисиален (< 0.1 mV). ЛП беше разделено на 5 сегмента. Бяха измерени общата и сегментната площ, нисковолтажната и цикатрисиалната площи. Данните са представени като средна стойност ± SD или като медиана с интерквартилен интервал (25-75%) в зависимост от нормалността на разпределение. Използвани бяха тест на Shapiro-Wilk, корелация на Spearman, Kruskal-Wallis и ANOVA анализи. Стойност на р < 0.05 е приета за сигнификантна. Резултати. Проучени са 67 пациенти (66% мъже). ЛП дилатация имаше при 58% (лека в 39%, умерена/тежка в 19%). Нисковолтажни и цикатрисиални зони бяха открити и в двете групи със и без ЛП дилатация. Беше установена умерена корелация между относителния дял на абнормната площ и степента на ЛП дилатация (липсваща с/у лека с/у умерена/тежка), rho = 0.44, p = 0.0002. При пациенти без ЛП дилатация средната обща ЛП площ беше 100.4 ± 17 cm2, а абнормната площ беше < 10% (9.9%, 6.2-14.8%), с почти липсващ цикатрикс. При пациенти с ЛП дилатация общата площ беше с около 10% по-голяма (109.8 cm2, 100.9-123.8 cm2), но абнормната площ беше почти двойно по-голяма (17.1%, 11.1-26.8%), с малка, но измерима цикатрисиална площ. Заключение. ЛП зони с нисък волтаж < 0.5 mV се откриват повсеместно с високоплътностен мепинг при пациенти с пристъпно ПМ, независимо дали има ЛП дилатация. Само при пациенти с ЛП дилатация обаче се установяват измерими цикатрисиални полета. Общата абнормна площ корелира умерено със степента на ЛП дилатация, оценена ехокардиографски.

Ключови думи
изолация на белодробни вени, ехокардиография, високоплътностен мепинг, волтажен мепинг, плътен цикатрикс
Distribution and area of low voltage and dense scar zones and their relation to left atrial enlargement in ablation-naïve patients with paroxysmal atrial fibrillation
expand article infoTchavdar Shalganov§, Milko Stoyanov|, Metodi Mirazchiyski§, Boyan Kunev§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria| National Heart Hoslital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

There is paucity of studies correlating the left atrial (LA) dilation and the LA total and abnormal voltage areas in patients with atrial fi brillation (AF). We sought to determine the area of LA and its segments by high-density mapping in patients with paroxysmal AF, and to correlate the LA dilation defi ned by echocardiography with the total and the abnormal LA areas. Material and Methods. Retrospective study of patients with paroxysmal AF and pulmonary vein isolation proceeded by high-density mapping in sinus rhythm. All had transthoracic echocardiography and LA dilation, if present, was graded as mild/moderate-severe. LA voltage was defi ned as low (< 0.5 mV) or scar (< 0.1 mV). The LA was divided in 5 segments and the total and segmental area, low voltage area and scar area were measured. Data were presented as mean ± SD or median and interquartile interval (25-75%) depending on normality of distribution. Shapiro-Wilk test, Spearman T correlation, Kruskal-Wallis, and ANOVA analysis were used. A p-value < 0.05 was considered significant. Results.  Sixty-seven patients (66% males) were studied. LA enlargement was present in 58% (mild enlargement in 39%, moderate/severe in 19%). Low voltage and scar areas were found in both groups with and without LA dilation. Moderate correlation was found between the percentage of abnormal area and the degree of LA dilation (none vs mild vs moderate/severe), rho = 0.44, p = 0.0002. In patients with non-dilated LA the mean total LA area was 100.4 ± 17 cm2 and the abnormal area was < 10% (9.9%, 6.2-14.8%), with barely detectable scar. In patients with LA enlargement the total area was approximately 10% larger (109.8 cm2, 100.9-123.8 cm2), however the abnormal area was almost doubled (17.1%, 11.1-26.8%), and there were small yet measurable dense scar areas. Conclusions. Low voltage LA areas < 0.5 mV were found universally by high-density mapping in patients with paroxysmal AF, irrespective of the presence of LA enlargement. However, only patients with LA enlargement had measurable scar areas. The total abnormal area correlated moderately with the degree of LA dilation defi ned by echocardiography.

Keywords
pulmonary vein isolation, echocardiography, high-density mapping, voltage mapping, dense scar