Bulgarian Cardiology 26(4): 5-11, doi: 10.3897/bgcardio.26.e55814
Нарушения на съня при пациенти с остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност
expand article infoПетър Калайджиев, Десислава Сомлева, Елена Кинова, Асен Гудев
‡ УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", София, България
Open Access
Резюме

Сърдечната недостатъчност често е съпътствана от заболявания, свързани с нарушение на съня. Терапията с непрекъснато положително налягане в дихателните пътища (Continuous Positive Airway Pressure – CPAP) е утвърдена за лечение на обструктивна сънна апнея, но ползите при коморбидни пациенти и при лица със сърдечна недостатъчност още се изследват. От друга страна, централната сънна апнея също е с висока честота при тези болни, но е по-трудна за терапия. Целта на настоящата публикация е да се направи кратък обзор на острата и обострената хронична сърдечна недостатъчност при пациенти с нарушения на съня – честота, тежест и начини на повлияване.

Ключови думи
сърдечна недостатъчност, обструктивна сънна апнея, СИПАП терапия, централна сънна апнея
Sleep disorders in patients with acute and exacerbated chronic heart failure
expand article infoPetar Kalaydzhiev§, Desislava Somleva§, Elena Kinova§, Assen Goudev§
§ Cardiology Clinic, UMHAT “Tsaritsa Yoanna” – ISUL, Medical University, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Heart failure is often accompanied by sleep disorders. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) therapy has proven in the treatment of obstructive sleep apnea, but the benefits associated with comorbid patients and patients with heart failure is still under research. On the other hand, central sleep apnea is also with high frequency in these patients and more difficult to treat. The aim of the current publication is to make a brief review of acute and exacerbated chronic heart failure in patients with sleep disorders – frequency, severity, and types to treat.

Keywords
heart failure, obstructive sleep apnea, CPAP therapy, central sleep apnea