Bulgarian Cardiology 26(3): 26-31, doi: 10.3897/bgcardio.26.e55099
Роля на тиреоидните хормони при коронарна болест на сърцето
expand article infoБорис Йосифов, Пламен Гацов§
‡ Втора МБАЛ, София, България§ Медицински университет – Плевен, Плевен, България
Open Access
Резюме
Коронарната болест на сърцето (КБС) е една от най-честите причини за внезапна сърдечна смърт, сърдечно-съдова заболяемост и инвалидизация. Рисковите фактори, водещи до нея, вкл. захарен диабет, артериална хипертония, дислипидемия, екстензивно се проучват и до днес. На по-заден план стоят обаче едни от най-разпрострените ендокринологични заболявания и отклонения, а именно свързаните с тиреоидните хормони. Целта на тази обзорна статия е да се разгледа ролята на щитовидната патология и хормони върху развитието на КБС, както и тяхното място като прогностичен белег при острия коронарен синдром.
Ключови думи
хипертиреоидизъм, хипотиреоидизъм, еутиреоиден болестен синдром, исхемична болест на сърцето
Role of thyroid hormones in coronary heart disease
expand article infoBoris Yosifov|, Plamen Gatzov|
| Second MHAT, Sofia, Bulgaria¶ Medical University - Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract

The coronary heart disease is one of the leading causes for sudden cardiac death, cardiovascular morbidity and disability. The main risk factors, such as diabetes mellitus, arterial hypertension, dyslipidaemia, have been extensively studied and researched to this day. In the background, however, are some of the most common endocrinological diseases and abnormalities, mainly those related to thyroid hormones. The purpose of this review is to look at the role of thyroid pathology and hormones in the development of coronary heart disease, as well as their place as a prognostic marker in acute coronary syndrome.

Keywords
hyperthyroidism, hypothyroidism, euthyroid disease syndrome, ischemic heart disease