Bulgarian Cardiology 26(2): 40-45, doi: 10.3897/bgcardio.26.e54113
Нарушения в хемостазата и терапевтично поведение при пациенти с COVID-19
expand article infoЖейна Чернева, Радостина Чернева§
‡ Медицински институт на Министерство на вътрешните работи, София, България§ Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести ”Св.София”, София, България
Open Access
Резюме
Липсата на имунитет към торса cove 2 coronavirus (болест на coronavirus 2019 - COVID-19) води до пандемия, при която все още не e установено сигурно терапевтично поведение по отношение на усложненията, свързани с инфекцията. Белите дробове са таргетен орган за COVID-19 - възниква остро белодробно увреждане, което може да прогресира до дихателна и полиорганна недостатъчност. Показват Данните двустранно дифузно белодробно възпаление при COVID-19. Това сие съпровожда от белодробна васкулопатия, определена като белодробна интраваскуларна коагулопатия (белодробна внутрисосудистая коагулопатия-връх), е различна от дисеминираната интраваскуларна коагулопатия (ДИК). Коагулопатията, свързана с COVID-19 инфекцията ce характеризира с ранно повишение на нивата на Д-димер и фибрин/закриването на притока на деградационни продукти, докато протромбиновото време (RT), активираното парциално тромбопластиново време (АЧТВ) и броят на тромбоцитите остава непроменен в ранните етапи на болестта. Е защо за навременната оценка на хода на заболяването e необходимо изследване на Д-димер и закриването на притока. COVID-19-асоциираната коагулопатия трябва да бъде лекувана, следвайки принципите на установената тромбоемболична профилактика. Въпреки че високите нива на Д-димер COVID-19-асоциираната при коагулопатия са показателни за смъртността, последните проучвания показват не рутинно прилагане на антикоагуланти, освен ako не са налице други клинични индикации. При Кървенето COVID-19-асоциираната коагулопатия e рядко, дори и при пациентите с лабораторни дани за ДИК. При наличието mu ce спазват принципите на установеното терапевтично поведение.
Ключови думи
коагулопатия, coronavirus,COVID-19, антикоагулация, сепсис
Impairments of haemostasis and therapeutic management in patients with COVID-19
expand article infoZheina Cherneva|, Radostina Cherneva
| Medical Institute of the Ministry of Internal Affairs, Sofia, Bulgaria¶ University Hospital for Respiratory Diseases “St. Sophia’’, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The lack of prior immunity to SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) infection has led to pandemic, where there is no certain management, regarding the complications of  this viral illness. The lungs are the target organ for COVID-19 and patients develop acute lung injury that may progress to respiratory and multiorgan failure. Recent data shows the presence of diffuse bilateral pulmonary inflammation in COVID-19 infection. It is associated with a specific pulmonary vasculopathy, defined as pulmonary intravascular coagulopathy (PIC) that is distinct from disseminated intravascular coagulopathy (DIC). The coagulopathy in the early stages of COVID-19 is characterized by initial elevation of D-dimer and fibrin/fibrinogen degradation products, while abnormalities in prothrombin time, partial thromboplastin time and platelet counts are uncommon. That is why screening of D-dimer and fibrinogen levels, are mandatory. COVID-19-associated coagulopathy should be treated, following the guidelines for thromboembolic prophylaxis. Although D-dimer is a marker of mortality, current data does not show routine application of anticoagulants, unless otherwise clinically indicated. Bleeding in COVID-19 is uncommon, even when a laboratory constellation for DIC is present. However, if it occurs, standard guidelines for DIC management should be followed. 

Keywords
coagulopathy, coronavirus, COVID-19, anticoagulation, sepsis