Bulgarian Cardiology 27(1): 66-78, doi: 10.3897/bgcardio.27.e53896
Ендоваскуларно коронарно стентиране след имплантация на транскатетърна аортна клапна протеза
expand article infoЗоран Станков, Ивета Ташева, Петър Поломски, Александра Чернева, Мария Доцева, Инна Царева, Георги Добрев, Иво Петров
‡ УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник - Сърдечно-съдов център, София, България
Open Access
Резюме

Транскатетърната имплантация на аортна клапа е все по-често използван метод за лечение на аортна стеноза, като в световен мащаб се установи стабилна тенденция за увеличаване на броя на TAVI процедурите и намаляване на възрастта на пациентите. В Европа към момента годишно се реализират над 180 000 TAVI процедури. Настоя щият обзор има за цел да оцени прогнозата за пациента при различните подходи, техническите затруднения по време на процедурата, както и да предложи полезни съвети за преодоляването им. Публикуваме нашият опит при транскатетърно лечение на исхемичната болест на сърцето след имплантация на TAVI.

Ключови думи
ендоваскуларно лечение на исхемична болест на сърцето, PCI, TAVI
Percutaneous coronary artery intervention after transcatheter aortic valve implantation
expand article infoZoran Stankov§, Iveta Tasheva§, Petar Polomski§, Aleksandra Cherneva§, Mariya Dotseva§, Inna Tsareva§, Georgi Dobrev§, Ivo Petrov§
§ Univesity Hospital - Acibadem City Clinic, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Transcatheter implantation of the aortic valve is an increasingly used method for the treatment of aortic stenosis, with a steady trend worldwide to increase the number of TAVI procedures and reduce the age of patients. In Europe, over 180,000 TAVI procedures are currently implemented annually. This review aims to evaluate the patient’s prognosis for the different approaches, the technical diffi culties during the procedure, and to offer useful tips for overcoming them. We publish our experience in transcatheter treatment of ischemic heart disease after TAVI implantation.

Keywords
endovascular treatment of coronary artery disease, PCI, TAVI