Bulgarian Cardiology 26(1): 5-9, doi: 10.3897/bgcardio.26.e53773
Предсърдно мъждене: значение на данните за реалния свят от регионалните регистри. Фокус върху регистър BALKAN-AF
expand article infoMonika Kozieł§, Gregory Y. H. Lip|, Tatjana S. Potpara#¤
‡ Department of Cardiology, Congenital Heart Diseases and Electrotherapy, Medical University of Silesia, Silesian Centre for Heart Diseases, Забре, Полша§ Liverpool Centre for Cardiovascular Science, University of Liverpool and Liverpool Heart & Chest Hospital, Забре, Полша| School of Medicine, Belgrade University, Белград, Сърбия¶ Liverpool Centre for Cardiovascular Science, University of Liverpool and Liverpool Heart & Chest Hospital, Ливърпул, Великобритания# Cardiology Clinic, Clinical Center of Serbia, Белград, Сърбия¤ School of Medicine, Belgrade Universit, Белград, Сърбия
Open Access
Резюме
Реални световни регистри на пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) предоставиха важни данни за съвременния подход към ПМ и за спазването на препоръките при пациенти от повечето европейски региони. Макар че перспективните рандомизирани клинични изпитвания дават златен доказателствен стандарт, трябва да признаем, че те имат специфични критерии за включване/изключване и много
групи пациенти могат да останат непредставени. Поради това има нужда от данни от реалния свят, целящи допълване и спазване на препоръките, особено при групи пациенти (напр. много възрастни и немощни, етнически малцинства, с краен стадий на бъбречна недостатъчност, от старчески домове, с когнитиви нарушения и т.н.), които са слабо представени или изключени от клинични проучвания. Изследването BALKAN-AF е най-голямият проспективен, многоцентров (общо 49 центъра), набор от обсервационни данни за AF на Балканите – европейски регион, населяван от около 10% от европейското население, който е недостатъчно представен в много предшестващи клинични изпитвания или регистри. В BALKAN-AF са събирани последователни данни за лица с електрокардиографски документирано невалвуларно ПМ от 7 балкански  страни (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Румъния и Сърбия) от кардиолог или специалист по вътрешни болести при липса на кардиолог. Изследването BALKAN-AF е създадено и проведено от Сръбската асоциация по предсърдно мъждене (от декември 2014 до февруари 2015 г.).
Ключови думи
предсърдно мъждене; реални световни регистри/значение; регионални регистри/изследването BALKAN-AF
Atrial fibrillation: Importance of real world data from regional registries. A focus on the BALKAN-AF registry
expand article infoMonika Kozieł«», Gregory Y. H. Lip˄˅¦, Tatjana S. Potparaˀˁ
« Department of Cardiology, Congenital Heart Diseases and Electrotherapy, Medical University of Silesia, Silesian Centre for Heart Diseases, Zabrz, Poland» Liverpool Centre for Cardiovascular Science, University of Liverpool and Liverpool Heart & Chest Hospital, Liverpool, United Kingdom˄ School of Medicine, Belgrade University, Belgrade, Serbia˅ Department of Cardiology, Congenital Heart Diseases and Electrotherapy, Medical University of Silesia, Silesian Centre for Heart Diseases, Zabrze, Poland¦ Price-Evans Chair of Cardiovascular Medicine, University of Liverpool, Liverpool, United Kingdomˀ Cardiology Clinic, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbiaˁ School of Medicine, Belgrade Universit, Belgrade, Serbia
Open Access
Abstract

Real world registries of patients with atrial fi brillation (AF) have provided important evidence on contemporary AF management and adherence to guidelines in real-world patients across most of regions in Europe. While prospective randomized clinical trials are the ‘gold standard’ of evidence, we recognize that trials have specifi c inclusion/exclusion criteria and many groups of patients can be under-represented. Thus, real world evidence is needed to supplement and augment the evidence, especially for the under-represented patient groups (eg. the very elderly and frail, ethnic minorities, end stage renal failure, those in nursing homes, cognitive impairment, etc) that have been largely under-represented or excluded from clinical trials. The BALKAN-AF survey is the largest prospective, multicenter (a total of 49 centres), observational AF dataset from the Balkans, a European region inhabited by about 10% of the European population that has been under-represented in many prior clinical trials or registries. In BALKAN-AF, data regarding consecutive subjects with electrocardiographically documented non-valvular AF were collected in seven Balkan countries (Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montenegro, Romania and Serbia) by a cardiologist or an internal medicine specialist where cardiologist was not available. The Serbian Atrial Fibrillation Association created and conducted the BALKAN-AF survey (performed from December 2014 to February 2015).

Keywords
atrial fibrillation; real world data/importance; regional registries/the Balkan-AF Registry