Bulgarian Cardiology 26(1): 36-43, doi: 10.3897/bgcardio.26.e53735
Патологичен индекс на миокардна производителност при едноразмерна цветна тъканна Doppler-ехокардиография
expand article infoАндрей Иванов, Николай Рунев§, Емил Манов|, Елисавета Левунлиева
‡ Катедра по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. Календар. Киркович", Медицински университет, София, България§ UMHAT Александровска, София, България| Александровска Болница, София, България¶ Национален Кардиология На Болницата, София, България
Open Access
Резюме
Индексът на миокардна производителност (myocardial performance index, MPI) е показател, използван за оценка на глобалната систолно-диастолна левокамерна функция и прогнозата при пациентите със сърдечни заболявания, даващ възможност за преценка на моментното състояние на пациента и проследяване на развитието на заболяването. Класическият метод за изчисляването му е пулсовата Doppler-ехокардиография (ЕхоКГ). Целта на проучването е да се оцени корелацията на индекса на миокардна производителност с класическите показатели на систолната и диастолната функция на лявата камера и да се направи преценка на граничните стойности на индекса на миокардна производителност при 1Р цветна тъканна Doppler-ЕхоКГ през аортната и митралната клапа, предсказващи патологичен MPI от пулсова Doppler-ЕхоКГ. Изследвани са 105 лица (30 здрави контроли, 45 човека с артериална хипертония и 30 - с ИБС. При изследваните пациенти е изчислен MPI с помощта на пулсова Doppler-ЕхоКГ (MPIPW) и едноразмерна цветна тъканна Doppler-ЕхоКГ през аортната (MPIAO1 и MPIAO2) и митралната (MPIMV) клапа. Индексът на миокардна производителност за всички изследвани лица показа ниска до умерена негативна корелация с левокамерната фракция на изтласкване, а установената корелация с изследваните показатели на диастолната функция е умерена до висока. При здравите лица установените корелации при почти всички сравнения не са зна-
чими. Получените стойности на MPIAO1, MPIAO2 и MPIMV, предсказващи патологичен MPI от пулсов Doppler (MPIPW ≥ 0,50), са MPIAO1 ≥ 0,578, MPIAO2 ≥ 0,446 и MPIMV ≥ 0,552. Получените гранични стойности за MPI при едноразмерна цветна тъканна Doppler-ЕхоКГ през аортната и митралната клапа могат да се използват при оценката на глобалната левокамерна функция на пациентите със сърдечни заболявания. Необходими са по-нататъшни проучвания върху по-голям брой пациенти за преценка на прогностичната стойност на установените параметри.
Ключови думи
индекс на миокардна производителност, пулсов Doppler, M-mode, цветен тъканен Doppler
Abnormal myocardial performance index in M-mode color tissue Doppler-echocardiography
expand article infoAndrey Ivanov#, Nikolay Runev¤, Emil Manov«, Elisaveta Levunlieva»
# Department of Internal Diseases “Prof. St. Kirkovich”, Medical University, Sofia, Bulgaria¤ UMHAT Alexandrovska, Sofia, Bulgaria« Alexandrovska Hospital, Sofia, Bulgaria» National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
The myocardial performance index (MPI) is used for global systolic-diastolic left ventricular function and prognosis assessment in patients with heart disease, allowing assessment of the patient‘s current condition and disease development follow-up. The classic method of calculation is pulsed Doppler echocardiography. The aim of the study was to evaluate the correlation of myocardial performance index with established left ventricular systolic and diastolic function indices and to determine cut-off values of the myocardial performance index in M-mode color tissue Doppler echocardiography through the aortic and mitral valves predicting abnormal myocardial performance index by pulsed Doppler echocardiography. One hundred and fi ve subjects were studied, including 30 healthy controls, 45 hypertensive patients, and 30 patients with CHD. MPI was calculated using pulsed Doppler (MPIPW) and M-mode color tissue Doppler echocardiography through the aortic (MPIAO1 and MPIAO2) and mitral (MPIMV) valves. In all patients, the myocardial performance index showed a low to moderatenegative correlation with the left ventricular ejection fraction, and the correlation with the diastolic function indices was moderate to high. In healthy persons, the correlations were not signifi cant in almost all comparisons. The MPIAO1, MPIAO2,
and MPIMV values predicting abnormal MPI by pulsed Doppler (MPIPW ≥ 0.50) are MPIAO1 ≥ 0.578, MPIAO2 ≥ 0.446, and MPIMV ≥ 0.552. The cut-off values of MPI by M-mode color tissue Doppler echocardiography through the aortic and mitral valve obtained can be used for global left ventricular function assessment in patients with heart disease. Further studies, on a larger number of patients, are necessary to estimate the predictive value of the parameters established.
Keywords
myocardial performance index, pulsed Doppler, M-mode, color tissue Doppler