Bulgarian Cardiology 26(3): 33-42, doi: 10.3897/bgcardio.26.e53596
Ефективност и безопасност на балонната пулмонална валвулопластика при новородени и кърмачета
expand article infoКипарисия Ненова, Анна Кънева-Ненчева, Елисавета Левунлиева, Любомир Димитров, Маргарита Цонзарова
‡ Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме

Балонната пулмонална валвулопластика (БПВП) е метод на избор за лечение на изолираната клапна пулмонална стеноза (КПС). Най-висок е делът на усложнения и неуспех от процедурата при новородени и кърмачета. Цел: да се установи ефективността и безопасността на БПВП при новородени и кърмачета. Материал и методи: През периода октомври 1986-декември 2016 г. БПВП е предприета при 91 кърмачета (11 новородени) с изолирана КПС и средна възраст 171 ± 115 дни. БПВП е извършена при 86 деца с балонен катетър 127 ± 16% от размера на пръстена. Оценени са ефективността – градиент дясна камера (ДК)–белодробна артерия (БА) ≤ 35 mm Hg, и безопасността (липса на заплашващи живота усложнения, спешна операция или смърт) на процедурата. Резултати: Трансвалвуларният градиент спада от 82 ± 29 mm Hg на 29 ± 24 mm Hg (р = 0,0001), а налягането в ДК се понижава от 101 ± 28 mm Hg на 52 ± 24 mm Hg (p = 0,0001). Процедурата е ефективна при 61 кърмачета (70,9%), предимно при тези с по-ниски изходни градиент и ДК налягане и по-лека инфундибулна реакция. Няма деца с хемодинамично значима следпроцедурна пулмонална инсуфициенция. Усложнения са наблюдавани при 16 от всички катетеризирани с цел БПВП  кърмачета (17,6%). Пет деца (5,5%) са с малки (бързопреходни) усложнения, преодолени с консервативни средства. Големи усложнения са наблюдавани при 11 кърмачета (12,1%): ритъмно-проводни нарушения (критична брадикардия, надкамерна/камерна тахикардия, пълен атриовентрикуларен блок) – при 6 деца, хемоперикард или тежки разкъсвания в деснокамерния изходен път – при 5 деца. Еволюцията е благоприятна при 6 от кърмачетата с големи усложнения след интензивно лечение, две са оперирани по спешност (2,2%), смърт, свързана с процедурата, настъпва при 3 (3,3%). При 5 от катетеризираните деца (5,5%), всички с тежка дисплазия на клапата, процедурата е прекъсната и БПВП не е извършена. Заключение: БПВП е ефективна и сравнително безопасна процедура във възрастта под 1 година. Най-рискови са новородените, децата с тежка дисплазия на клапата и супрасистемна ДК.

Ключови думи
клапна пулмонална стеноза, балонна валвулопластика, новородени, кърмачета
Effectiveness and safety of balloon pulmonary valvuloplasty in newborns and infants
expand article infoKiparisiya Nenova §, Anna Kaneva-Nencheva§, Elisaveta Levunlieva§, Lyubomir Dimitrov§, Margarita Tzonzarova§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Balloon pulmonary valvuloplasty (BPVP) is the procedure of choice for the treatment of isolated pulmonary valve stenosis. Complications and failure of the procedure are more common in newborns and infants. Aim: To establish the effectiveness and safety of BPVP in newborns and infants. Material and methods: Ninety-one infants (11 newborns) with isolated pulmonary valve stenosis and mean age 171 ± 115 days were catheterized for BPVP between October 1986 and December 2016. BPVP was performed in 86 infants with a balloon catheter size 127±16% from the annulus dimension. The effectiveness (gradient right ventricle (RV) – pulmonary artery (PA) ≤ 35 mm Hg) and safety (lack of life–threatening complications, emergency surgery or death) of the procedure were assessed. Results: Transvalvular pressure gradient decreased from 82 ± 29 mm Hg to 29 ± 24 mm Hg (р = 0,0001) and RV pressure - from 101 ± 28 mm Hg to 52 ± 24 mm Hg (p = 0,0001). BPVP was effective in 61 infants (70,9%), mainly in those with lower initial gradient, RV pressure and less signifi cant infundibular obstruction. There were no children with hemodynamically signifi cant postprocedural pulmonary insuffi ciency. Complications were observed in 16 of the infants catheterized for BPVP (17,6%). In 5 of the children (5,5%), minor (transient) complications arose and were overcome by conservative means. Major complications were observed in 11 infants (12,1%): rhythm and conductive disorders (critical bradycardia, supraventricular/ventricular tachycardia, complete atrioventricular block) in 6 children, hemopericardium or severe right ventricular outfl ow tract rupture – in 5. The evolution was favorable after intensive treatment in 6 children with major complications, two children were sent for emergency surgery (2,2%) and death occurred in 3 of the children associated with the procedure (3,3%). The procedure was interrupted and BPVP was not performed in fi ve of the catheterized children (5,5%), all with severely dysplastic valve. Conclusion: BPVP is effective and comparatively safe procedure under the age of 1 year. Newborns, children with severely dysplastic valve and suprasystemic RV pressure are the most at-risk.

Keywords
pulmonary valve stenosis, balloon valvuloplasty, newborns, infants