Bulgarian Cardiology 26(1): 58-70, doi: 10.3897/bgcardio.26.e53002
Транскатетърна аортна клапна имплантация при пациент с високостепенна аортна регургитация и терминална белодробна недостатъчност
expand article infoАлександра Чернева, Зоран Станков, Найденка Златарева, Ивета Ташева, Георги Добрев, Галина Георгиева, Иво Петров§
‡ Аджибадем Сити Клиник-Сърдечно-съдов център, София, България§ На Софийския Университет, София, България
Open Access
Резюме

Представяме случай на 73-годишен пациент с комбинирано засягане на аортната клапа при преобладаваща високостепенна, симптоматична аортна регургитация и придружаваща дихателна недостатъчност в терминален стадий, със забранително висок хирургичен риск, при който осъществихме успешно имплантиране на off-label self-expandable аортна клапна протеза Medtronic Core Valve, използвайки т.нар минималистичен подход. Този клиничен случай показва, че саморазширяващата се протеза Medtronic CoreValve Evolut R може да бъде имплантирана без тъканно увреждане и миграция в една умерено калцирана трикуспидна аортна клапа с преобладаваща инсуфициенция при нискостепенна стеноза и да доведе до задоволителни хемодинамични резултати с подобряване на функционалния клас сърдечна недостатъчност при пациент със съпътстваща тежка дихателна недостатъчност.

Ключови думи
аортна регургитация, белодробна недостатъчност, транскатетърна аортна клапна имплантация
Transcatheter aortic valve implantation for severe aortic regurgitation in a patient with end-stage respiratory failure
expand article infoAleksandra Cherneva|, Zoran Stankov|, Naidenka Zlatareva|, Iveta Tasheva|, Georgi Dobrev|, Galina Georgieva, Ivo Petrov#
| Acibadem City Clinic-Cardiovascular Center, Sofia, Bulgaria¶ Acibadem City Clinic - Cardiovascular Center, Sofia, Bulgaria# Sofia University, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

We report a case of a high-risk 73-year–old patient with a combined aortic valve disease with predominant severe, symptomatic aortic regurgitation and a history of an end-stage respiratory failure with prohibitive surgical risk who was successfully treated using a minimalist approach to implant off-label а self-expandable Medtronic Evolut R prosthesis. This case report demonstrates that the self-expandable prosthesis Medtronic Evolut R might be implanted without tissue damage and migration in a moderate-calcified tricuspid aortic valve with predominant regurgitation and mild stenosis with satisfactory hemodynamic results and improvement in functional class heart failure in a patient with concomitant severe respiratory failure.

Keywords
aortic regurgitation, respiratory failure, transcatheter aortic valve implantation