Bulgarian Cardiology 26(2): 21-26, doi: 10.3897/bgcardio.26.e52960
Препоръки за проследяване на пациенти със сърдечно-съдови заболявания при прилагане на потенциално ефективни медикаменти за лечение на COVID-19 с оглед на редуциране на риска от удължаване на QT-интервала и внезапна сърдечна смърт
expand article infoИскрен Гарвански, Иво Петров, Яна Симова
‡ Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, София, България
Open Access
Резюме
С нарастване на заболяемостта и обхвата на пандемията от COVID-19 по света е от голямо значение безопасното използване на потенциално ефективни медикаменти за лечение на инфекцията. В последните седмици се появиха редица публикации, описващи вероятен ефект от употребата на познати медикаменти, сред които хлорохин и хидроксихлорохин, както и комбинацията им с азитромицин. Един от най-сериозните рискове, свързани с употребата на тези медикаменти, e медикаментозно-обусловеното удължаване на QT-интервала, което от своя страна повишава риска от развитие на torsades de pointes (TdP) и внезапна сърдечна смърт (ВСС). В настоящия документ описваме подход за скриниране на пациентите и тяхното проследяване с оглед редукция на риска от нежелани лекарствени реакции.
Ключови думи
COVID-19, удължен QТс, внезапна сърдечна смърт, хлорохин
Recommendations for the follow-up of patients with cardiovascular disease when administering potentially effective medications for the treatment of COVID-19 with a purpose to reduce the risk of QT prolongation and sudden cardiac death
expand article infoIskren Garvanski§, Ivo Petrov§, Iana Simova§
§ Acibadem City Clinic Cardiovascular Center, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

With the rising incidence and wider spread of the COVID-19 pandemic worldwide, it is of great importance to safely use potentially effective medicines to treat the infection. In recent weeks, a number of publications have emerged describing the likely effect of the use of known drugs, including chloroquine and hydroxychloroquine, and their combination with azithromycin. One of the most serious risks associated with the use of these medications is the drug-induced QT prolongation, which in turn increases the risk of developing torsades de pointes (TdP) and sudden cardiac death (SCD). In this document, we describe an approach to screen patients and monitor them with the aim to reduce the risk of drug-induced side effects.

Keywords
COVID-19, prolonged QTc, sudden cardiac death, chloroquine