Bulgarian Cardiology 26(2): 27-38, doi: 10.3897/bgcardio.26.e52847
COVID-19: когато един вирус поставя на колене целия свят…
expand article infoЙоана Младенова, Константин Господинов, Надя Станчева, Снежанка Тишева-Господинова
‡ Първа клиника по кардиология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Медицински университет – Плевен, Плевен, България
Open Access
Резюме

COVID-19 се причинява от SARS-CoV-2. През март 2020 година  СЗО обява пандемия от COVID-19. Вирусът атакува  човешки ангиотензин-конвертиращ ензим 2  рецептори(АСЕ2), които се намират в белите дорбове, съдове, сърце, бъбреци. Това е причината за формиране на полиорганна дисфункция при тежките случаи. Последните се наблюдават при пациенти с придружаващи ССЗ, АХ, ЗД, карцином, имунни дефицити. Може да доведе до остри увреди на сърдечно-съдовата система като миокардит и СН. Лечението с противовирусни медикаменти може да бъде причина за възникване на допълнителни уреди на миокарда, включително ритъмно-проводни нарушения. Употребата на АСЕ инхибиторите и ARB  продължава според утвърдените до момента  ръководства на база на редица доказателства от клинични изпитвания за тяхната ползва, при липса на такива за тяхната вреда до момента в хода на пандемията с COVID-19.

Ключови думи
COVID-19, АСЕ2 рецептор, ССЗ, АСЕ инхибитор, ARB
COVID-19:  when the world falls to its knees because of a virus
expand article infoYoana Mladenova§, Konstantin Gospodinov§, Nadya Stancheva§, Snezhanka Tisheva-Gospodinova§
§ First Clinic of Cardiology. UMHAT “ Dr. Georgi Stranski”, MU - Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract

COVID-19 is caused by SARS-CoV-2. In March 2020, the WHO declared a pandemic of COVID-19. The virus attacks human angiotensin-converting enzyme 2 receptors (ACE2), which are found in the lungs, vessels, heart, kidneys. This is the cause of the formation of multiple organ dysfunction in severe cases. These ones  are observed in patients with accompanying CVD, hypertension, DM, cancer, immune deficiencies. It can lead to hundreds of damage to the cardiovascular system such as myocarditis and CH. Treatment with antiviral medications may cause additional myocardial devices, including rhythm-conduction disorders. The use of ACE inhibitors and ARBs continues according to current guidelines, based on a number of evidence from clinical trials for their use, in the absence of such harm to date in the course of the COVID-19 pandemic.

Keywords
COVID-19, ACE2 receptors, CVD, ACE inhibitors, ARB