Bulgarian Cardiology 26(1): 10-34, doi: 10.3897/bgcardio.26.e52712
­Резистентна хипертония. Съвременни методи на лечение
expand article infoАлександра Чернева, Иво Петров§
‡ Аджибадем Сити Клиник-Сърдечно-съдов център, София, България§ Софийски университет, София, България
Open Access
Резюме

Резистентната на лечение хипертония, или накратко-резистентната хипертония (РХ) се определя като повишено артериално налягане (АН), въпреки лечението с три правилно дозирани антихипертензивни медикамента, поне единият от които е диуретик.  Резистентната хипертония е свързана с повишена честота на нежелани сърдечно-съдови събития, бъбречна увреда и повишена смъртност. Основното лечение на пациенти с РХ се базира на максимизиране на дозите на антихипертензивни медикаменти от различни групи и добавяне на медикаменти с допълващи се механизми на действие. Въпреки комбинираното лечение, включващо множество антихипертензивни медикаменти, малка, но съществена група пациенти остават с неконтролирана хипертензия, подчертавайки необходимостта от намиране и прилагане в практиката на нови терапии за понижаване на високото АН.

Този преглед обобщава текущите знания за лечение на РХ, с акцент върху нови терапевтични стратегии за постигане на оптимален контрол на кръвното налягане.

Ключови думи
резистентна хипертония, комбинирана терапия, ренална симпатикусова денервация
Novel approaches to treat resistant hypertension
expand article infoAleksandra Cherneva|, Ivo Petrov#
| "Acibadem City Clinic - Cardiovascular center", Sofia, Bulgaria¶ Sofia University, Sofia, Bulgaria# Acibadem City Clinic - Cardiovascular center, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Treatment-resistant hypertension, or resistant hypertension (RH), is defined as arterial hypertension (AH) despite treatment with three properly dosed antihypertensive drugs, at least one of which is a diuretic. Resistant hypertension is associated with an increased incidence of adverse cardiovascular events, renal impairment, and increased mortality. The main treatment of patients with RH is based on maximizing doses of antihypertensive drugs from different groups and adding drugs with complementary mechanisms of action. Despite the combination treatment involving multiple antihypertensive drugs, a small but significant group of patients remains with uncontrolled hypertension, emphasizing the need to find and put into practice new therapies to lower high arterial blood pressure (BP). Among these new methods of treatment, the most promising is the renal sympathetic denervation, showing positive results with the second generation devices.

This review summarizes current knowledge about the treatment of RH, with an emphasis on new therapeutic strategies to achieve optimal blood pressure control.

Keywords
resistant hypertension, combination therapy, renal sympathetic denervation