Bulgarian Cardiology 26(2): 79-88, doi: 10.3897/bgcardio.26.e52296
Остър миокардит при пациент с парагрипна инфекция, седем години след костномозъчна трансплaнтация
expand article infoНиколай Маринов, Яна Симова, Иво Петров
‡ Клиника по кардиология, УМБАЛ Аджибаден Сити Клиник, София, България
Open Access
Резюме
Миокардитът представлява възпалително заболяване на миокарда, в основата на което стоят множество и различни причинители, затрудняващи поставянето на етиологична диагноза. Макар и рядко миокардитът може да е усложнение на грипна инфекция. В болшинството от случаите вирусният миокардит е самоограничаваща се инфекция, преминаваща без да оставя трайни изменения в миокарда. Представяме клиничен случай на 30 годишна жена, развиваща остра сърдечна недостатъчност в хода на респираторна инфекция съпроводена от тежка систолна дисфункция (левокамерна (ЛК) фракция на изтласкване (ФИ) 16%). При пациентката се проведе лечение съобразено с настоящите препоръки за лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност в комбинация с имуномодулираща и метаболитна терапия. В хода на хоспитализацията от микробиологичните и вирусологични изследвания се установиха острофазови анти-тела към парагрипни вируси. В резултат на проведеното лечението се отчете пълно обратно развитие на симптомите на сърдечна недостатъчност и възстановяване на изходната ФИ (40%). Навременното започване на лечение при миокардит, съпроводено с добър клиничен ход и обратно развитие на ЛК систолната дисфункция, в някой случай може да отмени провеждането на инвазивни процедури като ендомиокардна биопсия.
Ключови думи
остър миокардит; сърдечна недостатъчност; парагрип
Acute myocarditis in a patient with parainfluenza infection, seven years after bone marrow transplantation
expand article infoNikolay Marinov§, Iana Simova§, Ivo Petrov§
§ University Hospital Acibadem City Clinic Cardio-vascular center, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Myocarditis is an inflammatory disease of the myocardium, with heterogeneous etiology.  Although rare, myocarditis can be a complication of the influenza infection. In the majority of cases, viral myocarditis is a self-limiting infection passing without permanent changes in the myocardium. We present a clinical case of a 30-year-old woman with acute heart failure in the course of respiratory infection accompanied by severe systolic dysfunction (left ventricular (LV) ejection fraction (EF) 16%). The patient was treated according to the current guideline recommendations for the treatment of acute and chronic heart failure with the conjunction of immunomodulating and metabolic therapy. During hospitalization from microbial and viral testing, acute-phase antibodies to parainfluenza virus were identified. Following the treatment, a complete resolution of heart failure symptoms and restoration of LVEF to baseline (40%) was observed. Timely initiation of treatment in myocarditis, followed by good clinical course and regression of LV systolic dysfunction, in some cases may cancel invasive procedures such as endomyocardial biopsy.
Keywords
Acute myocarditis; heart failure; parainfluenza;