Bulgarian Cardiology 26(1): 44-52, doi: 10.3897/bgcardio.26.e52193
Многоцентрово проучване на дозите на пациентите при диагностични и интервенционални кардиологични процедури под рентгенов контрол в България – сравняване с диагностични референтни нива и нива за проследяване на пациентите с риск за радиационно индуцирани кожни ефекти
expand article infoАнна Загорска, Десислава Иванова§|, Десислава Костова-Лефтерова#¤, Филип Симеонов«, Валери Гелев», Ивайло Богов#, Христо Матеев#, Александър Александров˄, Ивайла Желева˅, Николай Стоянов¦, Катерина Романова|, Илия Дяковˀ, Валентин Кръстевˁ, Добрин Василев, Владимир Иванов
‡ Медицина Втора по Нуклеарна клиники, Болници Аджибадем Сити Младост, София, България§ УМБАЛ "Св. Екатерина, София, България| ВМА, София, България¶ УМБАЛ "Александровска", София, България# НКБ, София, България¤ МУ - Плевен, Плевен, България« Национален център по радиология и радиационна защита, София, България» Аджибадем Сити Клиник Токуда болница, София, България˄ Национална кардиологична болница, София, България˅ Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда, София, България¦ УМБАЛ "Св. Анна", София, Българияˀ Аджибадем Сити Клиник, София, Българияˁ Многопрофилна регионална болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново, България₵ Кардиологична клиника, УМБАЛ Александровска, София, Българияℓ УМБАЛ Александровска, София, България
Open Access
Резюме

Въведение. Интервенционалните кардиологични процедури, често са свързани с голямо облъчване на пациентите, поради което изискват специално внимание по отношение на защитата от появата на радиационно индуцирани ефекти при пациента.

Материали и методи. Проучването на типичните стойности на дозата е проведено ретроспективно, в девет лечебни заведения, с общо четиринадесет ангиографски уредби. За две от най-често извършваните процедури - перкутанна коронарна интервенция (PCI) и коронарна артериография (CA) са изчислени типичните стойности на величините произведение керма-площ (КАП), кумулативна доза (КД) и време на скопия (ВС) и са сравнени с актуалните Национални диагностични референтни нива (НДРН) за България. Извършен е анализ на данните по отношение на риска от възникване на кожно индуцирани ефекти, вследствие на интервенционалните кардиологични процедури.

Цел. 1) да се представят и анализират типичните стойности на величината КАП за най-често провежданите кардиологични процедури - перкутанна коронарна интервенция и коронарна артериография в кардиологични отделения с голяма работна натовареност и да се сравнят с НДРН; 2) да се сравнят дозите на пациентите с публикуваните в Наредба 2 нива за проследяване, за установяване на пациенти с риск за възникване на радиационно индуцирани ефекти.

Резултати. Резултатите показват, че типични стойности на изследваните величини за PCI и CA при някои от уредбите, са по-високи от НДРН. Във всяко от разглежданите лечебни заведения има пациенти с поне едно превишено ниво за проследяване за процедура PCI.

Изводи. Резултатите показват потенциал за оптимизиране, както на работата в отделенията с високи типични стойности на дозата, така и при уредбите с много ниски типични стойности на изследваните величини. При проследените пациенти не се наблюдават оплаквания и поява на радиационно индуциран ефект. Изготвянето и въвеждането в рутинната клинична практика на процедури за рутинно прилагане на „Инструкцията за пациента след проведена интервенционална/и процедура/и с по-голяма степен на сложност и дълго време на скопия“ ще позволи навременна диагностика и навременно лечение на кожните ефекти в следствие на проведените кардиологични процедури под рентгенов контрол.

Ключови думи
национални диагностични референтни нива, радиационно индуцирани ефекти, интервенционална кардиология
Multicentric survey of patient doses in fluoroscopy guided diagnostic and interventional cardiac procedures: comparison with Diagnostic Reference Levels and follow-up levels for patients at risk for radiation induced skin effects
expand article infoAnna Zagorska, Desislava Ivanova, Dessislava Kostova-Lefterova, Filip Simeonov, Valeri Gelev, Ivaylo Bogov, Hristo Mateev, Alexandar Alexandrov, Ivayla Jeleva, Nikolay Stoyanov, Katerina Romanova, Ilia Dyakov, Valentin Krastev, Dobrin Vasilev‡‡, Vladimir Ivanov§§
₰ Acibadem City Clinic, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria₱ University Multiprofile Hospital for Active Treatment "Saint Ekaterina", Sofia, Bulgaria₳ Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria₴ University Multiprofile Hospital for Active Treatment "Aleksandrovska", Sofia, Bulgaria₣ National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria₮ Medical University – Pleven, Pleven, Bulgaria₦ National Centre of Radiobiology and Radiation Protection, Sofia, Bulgaria₭ Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria₲ Acibadem City Clinic, Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria‽ University Multiprofile Hospital for Active Treatment "Saint Anna", Sofia, Bulgaria₩ Acibadem City Clinic, Sofia, Bulgaria₸ Multiprofile Regional Hospital for Active Treatment "Dr. Stefan Cherkezov", Veliko Tarnovo, Bulgaria‡‡ UMHAT Alexandrovska, Sofia, Bulgaria§§ University Multiprofi le Hospital for Active Treatment „Aleksandrovska“, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Introduction. Interventional cardiac procedures are often associated with high patient exposure and therefore require special care in protecting patients from radiation-induced effects.

Materials and methods. A retrospective study of typical patients’doses was performed in nine hospitals, with a total number of fourteen angiography systems. The typical values for kerma-area product (KAP), cumulative dose (CD) and fluoroscopy time (FT) for two of the most commonly performed procedures - percutaneous coronary intervention (PCI) and coronary arteriography (CA), were calculated and compared with the Bulgarian National Diagnostic Reference Levels (NDRL). Data analysis, regarding the risk of radiation-induced skin effects due to interventional cardiac procedures, was performed.

Aim. 1) to present and analyze the typical KAP values for PCI and CA procedures in cardiology departments with high workload and to compare them with the NDRL; 2) to compare the patient doses with the follow-up levels published in Ordinance 2, to identify patients at risk for radiation-induced effects.

Results. The results show that typical values for PCI and CA procedures for some of the angiography systems are higher than the NDRL. In all investigated departments there are patients with at least one exceeded follow-up level for PCI.

Conclusions. The results show a potential for optimization in the departments with both high or very low typical dose or FT values. No radiation-induced effect was observed in the followed-up group of patients. The introduction of procedure with "Instruction to the patient after an interventional cardiac procedure(s) with greater complexity and a long fluoroscopy time" for patient follow-up and its regular implementation into the routine clinical practice will help for timely diagnosis and treatment of radiation-induced skin effects after cardiac procedures under fluoroscopy control.

Keywords
National Diagnostic Reference Levels, radiation-induced effects, interventional cardiology