Bulgarian Cardiology 26(2): 46-58, doi: 10.3897/bgcardio.26.e52123
Ехокардиографскa предоперативна оценка на дебалансирания атриовентрикуларен септален дефект
expand article infoЗорница Василева, Анна Кънева
‡ Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме

Дебалансираният атриовентрикуларен септален дефект се среща при около 10-15% от пациентите с тази сърдечна малформация, като поставя сериозно предизвикателство пред лекарите по отношение на избора на най-подходящата оперативна интервенция. Формите с умерена степен на дисбаланс между двете камери, особено когато размерът на лява камера е преценен като граничен, затрудняват значително избора между двукамерна корекция и еднокамерна циркулация. Водещо значение при определяне на дисбаланса при АВСД има не само размерът на камерите, но и нарушеното разпределение на кръвотока. Използването на различни ехокардиографски показатели би могло да допринесе за по-прецизната оценка на показанията за съответната хирургична стратегия, а оттам – и за подобряване на прогнозата за пациентите.

Ключови думи
дебалансиран атриовентрикуларен септален дефект, ехокардиографска оценка, двукамерна корекция, еднокамерна циркулация
Echocardiographic preoperative evaluation of unbalanced atrioventricular septal defect
expand article infoZornitsa Vassileva§, Anna Kaneva§
§ National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Unbalanced atrioventricular septal defect is seen by 10-15% of the patients with this congenital heart disease and poses serious challenges for the treating physicians regarding the choice of the most suitable operative intervention. The forms with moderate degree of unbalance between the two ventricles, especially when the size of the left ventricle is considered borderline, make the choice between two-ventricle correction and single-ventricle palliation quite difficult. The most important factor when judging the degree of unbalance is not the size of the ventricles but rather the redistribution of blood flow. The use of different echocardiographic measurements could contribute to the more precise determination of the indications for one of the two surgical strategies with resulting improvement of patient outcome.

Keywords
unbalanced atrioventricular septal defect, echocardiographic evaluation, two-ventricle correction, single-ventricle palliation