Bulgarian Cardiology 26(2): 72-78, doi: 10.3897/bgcardio.26.e51992
Различия в левокамерната функция и коронарния кръвоток при пациенти с феномен на бавен коронарен кръвоток и други типове на микроваскуларна ангина
expand article infoСтефан Денчев, Ния Емилова§, Мариана Господинова|, Симеон Димитров
‡ Клиника по кардиология, Mедицински Институт на МВР, София, България§ Спешно отделение, Национална Кардиологична Болница, София, България| Клиника по кардиология, Медицински Институт на МВР, София, България¶ Клиника по кардиология, МБАЛ Уни Хоспитал, Панагюрище, България
Open Access
Резюме

Цел: Цел на проучването е определяне на степена на нарушение на коронарния кръвоток във връзка с използвани анти-исхемични медикаменти и индекси за левокамерна функция. Материал и методи: Нарушенията на коронарния кръвток са характеризирани при 70 пациенти с коронарни стенози Резултати: Устновяваме значимо по-ниски скорости на движение на левокамерната стена в диастола (Е’L и E’s) и по-високо преднатоварване (Е/Е‘) при феномена на бавен коронарен кръвоток (SCFP) спрямо болните с микроваскуларна ангина и нормален коронарен кръвоток, и тези с левокамерна хипертрофия при хипертонична болест (SFLVH). При сравнение на болните с SFLVH и SCFP се наблюдава удължено време на децелерация на ранния трансмитрален кръвоток (ДТ), повишена скорост на късния трансмитрален кръвоток (А вълна) и тенденция за по-изразено нарушение на коронарния кръвоток. Липсват различия в камерната функция и коронарния кръвоток в зависимост от приема на β-блокер като монотерапия или при комбинрането му с блокер на калциевите канали или нитрат. Извод: При болни с микроваскуларна аингина, приемащи антиангинозни медикаменти се наблюдва по-бавна камерна релаксация в случаите с левокамерна хипертрофия спрямо пациентите с SCFP и тези с нормален коронарен кръвоток.

Ключови думи
микроваскуларна ангина, cTFC, феномен на бавен коронарен кръвоток, левокамерна хипертрофия, нитрати, блокери на калциевите канали
Impairment of coronary flow and left ventricular function in patients with slow coronary flow phenomenon and other types of microvascular angina
expand article infoStefan Denchev#, Niya Emilova¤, Mariana Gospodinova#, Simeon Dimitrov«
# Medical Institute of the Ministry of Internal Affairs, Clinic of Cardiology, Sofia, Bulgaria¤ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria« Clinic of Cardiology, MHAT "Uni Hospital", Panagyurishte, Bulgaria
Open Access
Abstract

 Purpose: We aimed at assessing the impairment in coronary flow and left ventricular function in patients without obstructive coronary disease on anti-ischemic treatment admitted with diagnosis unstable angina. Material and methods: The epicardial coronary flow was evaluated in 71 patients with unstable angina in absence of coronary stenosis >50% applying the methods the corrected TIMI frame count and systolic arrest of coronary flow at coronary angiography. The abnormalities in the diastolic function were assessed by echocardiography using PW-Doppler of the diastolic mitral flow and tissue Doppler imaging. Results:  The early diastolic velocity of interventricular septum (E’sept) and left ventricular free wall (E’ lat) were reduced in the SFLVH group compared to SCFP and the patients with normal coronary flow. Significant difference was found in between the patients with SFLVH and SCFP regarding DT and A-wave velocity in sub-analysis. The epicardial coronary flow of the patients with SFLVH was as tendency impaired compared to SCFP. The therapy with β- blocker alone or combined with calcium channel blocker or nitrate did not influence either cardiac function or coronary flow in this analysis. Conclusion:  Slower left ventricular relaxation is typical for the patients with microvascular angina and left ventricular hypertrophy associated with hypertension on treatment compared to SCFP and patients with normal coronary flow.

Keywords
microvascular angina, cTFC, slow coronary flow phenomenon, left ventricular hypertrophy, nitrates, calcium channel blockers