Bulgarian Cardiology 26(1): 53-57, doi: 10.3897/bgcardio.25.e51729
Катетърна аблация на предсърдна тахикардия с екстракардиален достъп
expand article infoЧавдар Шалганов, Милко Стоянов
‡ Национална Кардиологична Болница, София, България
Open Access
Резюме
Представен е случай на пациентка с неавтоматична фокална предсърдна тахикардия с парахисова локализация на фокуса и предходна неуспешна аблация с директен достъп в дясното предсърдие (ДП). Електроанатомичният активационен мепинг показа последователно възбуждение на предносепталната област на ДП, предносепталната област на лявото предсърдие и некоронарния аортен синус на Валсалва с минимални разлики във възбудните времена. Поради риск от проводни нарушения аблацията беше извършена в некоронарния синус с незабавно прекъсване на тахикардията, невъзможност за реиндукцията ѝ, и без никакви усложнения. 
Ключови думи
неавтоматична тахикардия; фокална тахикардия; електроанатомичен мепинг; аортен синус на Валсалва.
Catheter ablation of atrial tachycardia via extracardiac access
expand article infoTchavdar Shalganov§, Milko Stoyanov§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

A female patient with nonautomatic focal atrial tachycardia with paraHissian location of the focus and previously unsuccessful ablation attempt in the right atrium (RA) is presented. Electroanatomic mapping demonstrated sequential activation of the anteroseptal area of the RA, anteroseptal area of the left atrium and non-coronary sinus of Valsalva with minimal differences in local activation times. Because of perceived risk of conduction disturbances ablation was done in the non-coronary sinus with immediate termination of the tachycardia, subsequent non-inducibility and without any complications.

Keywords
nonautomatic tachycardia; focal tachycardia; electroanatomic mapping; aortic sinus of Valsalva