Bulgarian Cardiology 26(3): 17-25, doi: 10.3897/bgcardio.26.e51199
Пълна интервенционална реваскуларизация или реваскуларизация cамо на инфарктната артерия при пациенти със SТЕМI – част I
expand article infoИскра Байрактарова, Елина Трендафилова
‡ Национална кардиологична болница - София, София, България
Open Access
Резюме
Многоклоновата коронарна болест е честа находка при пациентите, които получават интервенционално изследване и лечение по повод остър миокарден инфаркт със ST-елевация (SТЕМI). Оптималната терапевтична стратегия по отношение на инфарктната лезия е изяснена и е залегнала в редица ръководни правила. Подходът спрямо допълнителните значими коронарни лезии продължава да е обект на дебат и проучвания в световен мащаб както като обем на предприета интервенция, така и като времево позициониране спрямо индексното събитие. 
Ключови думи
миокарден инфаркт със ST-елевация, интервенционална реваскуларизация, пълна реваскуларизация, многоклонова коронарна болест, терапевтични стратегии
Complete interventional revascularization versus infarct-related artery revascularization only in SТЕМI patients – part I
expand article infoIskra Bayraktarova§, Elina Trendafilova§
§ National Heart Hospital - Sofia, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Multivessel coronary artery disease is a frequent fi nding during primary PCI procedures in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI). Optimal therapy of the infarct-related lesion has been largely elucidated and is stipulated in current guideline documents. Therapeutic options for the additional lesions are a subject of active debate and clinical trial worldwide – both the target degree of revascularization and its timing in relation to the index procedure remain unclear.
Keywords
ST-elevation myocardial infarction, interventional revascularization, complete revascularization, multivessel disease, therapeutic strategies