Bulgarian Cardiology 30(1): 77-84, doi: 10.3897/bgcardio.30.e116069
Корелация на вътресърдечните хемодинамични показатели с фактора на фон вилебранд – маркер за ендотелиална дисфункция при пациенти с болест на коронарните артерии, комбинирана с коронавирусно заболяване (COVID-19)
expand article infoВ. Нетяженко, С. Мостовый, О. Сафонова§
‡ Национален медицински университет "Богомолец", Киев, Украйна§ Киевска градска клинична болница № 18, Киев, Украйна
Open Access
Резюме

Уместността на изследването е предопределена от необходимостта да се установи връзката и да се идентифицират нови маркери и потенциален принос към клиничната практика и научния прогрес. Това разкрива нови възможности за по-нататъшно развитие в областта на кардиологията и инфекциозните болести, което е от голямо значение за подобряване на диагностиката и лечението. Изследването има за цел да установи връзката между показателите и ролята на ендотелната дисфункция в патогенезата на различни състояния. Използван е методът на клинично наблюдение и са събрани данни като симптоми, медицинска история и лабораторни и инструментални изследвания. Изводите от изследването се основават на анализа на събраните данни и показват наличието на връзка между показателите. Проучването разкрива повишена активност на фактора на von Willebrand при повечето пациенти. При сравняване на групи пациенти в зависимост от наличието на съпътстващо коронавирусно заболяване беше установено, че най-високото ниво на фактора на фон Вилебранд се наблюдава при пациенти с коронарна болест на сърцето в комбинация с коронавирусно заболяване, по-ниско ниво при пациенти само с коронавирусно заболяване и най-ниското ниво при пациенти с хронична коронарна болест на сърцето. Това показва корелация между нивото на фактора на фон Вилебранд и наличието на съпътстващо коронавирусно заболяване, което подчертава значението на съдовата ендотелна дисфункция в патогенезата на коронарната болест на сърцето. Установено е, че стойността на фактора на фон Вилебранд корелира с крайния диастолен размер на лявата камера както при пациенти с коронарна болест на сърцето, така и при пациенти с коронарна болест на сърцето в комбинация с коронавирусна болест. Това показва, че има силна връзка между фактора на фон Вилебранд и клиничната проява на коронарна болест на сърцето в комбинация с коронавирусна болест, което може да показва дисфункция на съдовия ендотел при тези пациенти.

Ключови думи
исхемична болест на сърцето, COVID-19, лечение, ендотелно увреждане, възпалителни процеси
Correlation of intracardiac hemodynamics indicators with von Willebrand factor – Marker of endothelial dysfunction in patients with coronary artery disease combined with coronavirus disease (COVID-19)
expand article infoV. Netiazhenko|, S. Mostovyi|, O. Safonova
| Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine¶ Kyiv City Clinical Hospital No. 18, Kyiv, Ukraine
Open Access
Abstract
The research relevance is predefined by the need to establish the relationship and identify new markers and potential contributions to clinical practice and scientific progress. This opens up new opportunities for further development in the field of cardiology and infectious diseases, which is of great importance for improving diagnosis and treatment. The research aims to establish the relationship between indicators and the role of endothelial dysfunction in the pathogenesis of various conditions. The clinical observation method was used, and data such as symptoms, medical history, and laboratory and instrumental studies were collected. The conclusions of the study are based on the analysis of the collected data and indicate the existence of a relationship between the indicators. The study revealed an increased activity of von Willebrand factor in the majority of patients. When comparing groups of patients depending on the presence of concomitant coronavirus disease, it was found that the highest level of von Willebrand factor was observed in patients with coronary heart disease in combination with coronavirus disease, a lower level in patients with coronavirus disease alone, and the lowest level in patients with chronic coronary heart disease. This indicates a correlation between the level of von Willebrand factor and the presence of concomitant coronavirus disease, which emphasises the importance of vascular endothelial dysfunction in the pathogenesis of coronary heart disease. It was found that the value of the von Willebrand factor correlates with the left ventricular end-diastolic size in both patients with coronary heart disease and patients with coronary heart disease in combination with coronavirus disease. This demonstrates that there is a strong association between von Willebrand factor and the clinical manifestation of coronary heart disease in combination with coronavirus disease, which may indicate a dysfunction of the vascular endothelium in these patients.
Keywords
coronary heart disease, COVID-19, treatment, endothelial damage, inflammatory processes