Bulgarian Cardiology 29(4): 43-60, doi: 10.3897/bgcardio.29.e115081
Оценка на ефекта на катетърната аблация върху качеството на живот и предиктори за промяната му при пациенти с предсърдно мъждене
expand article infoК. Джинсов§, Е. Георгиева, В. Трайков|, Л. Бърдарска, Д. Бойчев|, Т. Балабански#
‡ УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив, България§ Медицински университет, Пловдив, България| Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда, София, България¶ МБАЛ “НКБ“, София, България# УМБАЛ „Света Анна“, София, България
Open Access
Резюме
Въведение: През последните десетилетия терапевтичните опции за контрол на честотата и ритъма при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) са насочени към подобряване на качеството им на живот (QoL). По отношение на контрола на ритъма катетърната аблация се превърна в утвърдена възможност за лечение. Тя е инвазивна и сравнително скъпа процедура, която обикновено се извършва с цел повлияване на симптомите, затова получаването на информация за степента, до която QoL е повлияно от интервенцията, е от голямо значение. Целта на настоящото изследване е да се оцени ефектът от изолацията на белодробните вени върху QoL на пациенти с ПМ и да се открият факторите с най-голямо влияние върху промяната в този показател. Материал и методи: Проучването е многоцентрово проспективно кохортно проучване, включващо пациенти с предсърдно мъждене, преминали радиофреквентна изолация на белодробните вени. За оценка на качеството на живот преди процедурата и на края на проследяването са използвани стандартизирани въпросници и скали. Резултати: Включени са 131 пациенти на средна възраст 59 ± 9.27 години, от които 75.6% (n = 99) мъже, проследени за средно 39.7 ± 13.3 месеца. Отчита се сигнификантно подобрение (р < 0.001) във всички домейни на качеството на живот на края на проследяването спрямо преди процедурата. Регресионен анализ на мултифакторен модел отличи като независими предиктори за определяне на големината на промяната в QoL преди и след аблация фракцията на изтласкване на лявата камера (p = 0.047), наличието на митрална инсуфициенция (p < 0.0001), индекса на телесната маса (p = 0.002) и рецидивите през първите 3 месеца след PVI (p = 0.009). Заключение: Катетърната аблация при ПМ води до подобрение в QoL при пациенти с ПМ. Важни предиктори за промяна в QoL след РФА са фракцията на изтласкване на ЛК, наличието на митрална инсуфициенция, индекса на телесната маса и наличието на рецидив по време на първите 3 месеца след PVI. Те трябва да се имат предвид при избора на терапевтична стратегия и при определяне на индивидуализирания подход при всеки болен с ПМ.
Ключови думи
предсърдно мъждене, качество на живот, QoL, PVI, катетърна аблация
Assessment of the effect of catheter ablation on quality of life and predictors of improvement in patients with atrial fibrillation
expand article infoK. Dzhinsov¤«, E. Georgieva¤, V. Traykov», L. Bardarska˄, D. Boychev», T. Balabanski˅
¤ UMHAT “Sveti Georgi”, Plovdiv, Bulgaria« Medical University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria» Acibadem City Clinic, UMHAT Tokuda, Sofia, Bulgaria˄ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria˅ UMHAT “Sveta Anna”, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Introduction: Over the last decades the rate and rhythm control options available for patients with atrial fi brillation (AF) have been aimed at improving arrhythmia symptoms and quality of life (QoL). In terms of rhythm control catheter ablation has become a valid treatment option. Since it is an invasive and relatively costly procedure generally performed with the aim of symptom control, obtaining information on the degree to which QoL is affected by the intervention is of great importance. The aim of the present study was to assess the effect of pulmonary vein isolation (PVI) on the QoL of patients with AF and to determine the factors of greatest infl uence on the change in QoL. Material and methods: This was a multicenter prospective cohort study involving patients with atrial fi brillation who underwent radiofrequency PVI. Standardized questionnaires and scores were used to assess QoL before the procedure and at the end of the follow-up period. Results: The study included 131 patients at mean age of 59 ± 9.27 years, 75.6% (n=99) were men. The patients were followed for a mean of 39.7 ± 13.3 months. At the end of the follow-up period, we observed a signifi cant improvement (p < 0.001) in all domains of quality of life compared to baseline. Through multivariate regression analysis, left ventricular ejection fraction (p = 0.047), mitral regurgitation (p < 0.0001), body mass index (p = 0.002) and recurrences within the fi rst 3 months following PVI (p = 0.009) were found to be independent predictors of the change in QoL before and after ablation. Conclusion: Catheter ablation of atrial fi brillation results in improvement of QoL in patients with AF. Left ventricular ejection fraction, functional mitral regurgitation, body mass index and recurrences within the fi rst 3 months following PVI are important predictors of change in QoL after radiofrequency ablation. They are to be considered when choosing therapeutic strategy and defi ning the individual approach to each AF patient.
Keywords
atrial fibrillation, quality of life, PVI, catheter ablation