Bulgarian Cardiology 29(4): 128-134, doi: 10.3897/bgcardio.29.e112862
Tежък кожен васкулит като симптом на десностранен инфекциозен ендокардит при пациент с интравенозно приложение на метадон: клиничен случай
expand article infoЙ. М. Тодорова, К. Д. Господинов, М. Е. Луканов, С. Т. Тишева
‡ Медицински университет, Плевен, България
Open Access
Резюме

Бактериалната инфекция на ендокардната повърхност на сърцето причинява инфекциозен ендокардит (ИЕ). Най-често са засегнати сърдечните клапи или интракардиални устройства. В повечето случаи на десностранен инфекциозен ендокардит е засегната трикуспидалната клапа. Използването на наркотици като кокаин, хероин или други субстанции може да причини това заболяване. ИЕ може да се развие, ако метадонът не се прилага в съответствие с изискванията на метадоновата програма въпреки спирането на употребата на наркотици. При употребяващите наркотици Staphylococcus aureus е най-честата причина за десностранен инфекциозен ендокардит с белодробна септична емболия и персистираща бактериемия. Кожният васкулит, особено левкоцитокластичният васкулит, е рядка проява на ИЕ.

Ключови думи
инфекциозен ендокардит, хероин, метадон, белодробна емболизация, Staphylococcus aureus, левкоцитокластичен васкулит
Severe cutaneous vasculitis as a symptom of right-sided infectious endocarditis in a patient with intravenous using of methadone: a clinical case
expand article infoY. M. Todorova§, K. D. Gospodinov§, M. E. Lukanov§, S. T. Tisheva§
§ Medical University of Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract
A bacterial infection of the heart’s endocardial surface causes infectious endocarditis (IE). The heart valves or an intracardiac devices are most affected. In most cases of right-sided endocarditis, the tricuspid valve is involved. Using drugs like cocaine, heroin, or any number of others can cause this disorder. Infective endocarditis can develop if methadone is not administered in accordance with the Methadone program, despite the cessation of drug use. In drug users, Staphylococcus aureus is the most common cause of right-sided infective endocarditis with pulmonary embolism and persistent bacteraemia. Cutaneous vasculitis, particularly leukocytoclastic vasculitis, is a rare manifestation of IE.
Keywords
infectious endocarditis, heroin, methadone, lung embolization, Staphylococcus aureus, leukocytoclastic vasculitis