Bulgarian Cardiology 29(4): 11-27, doi: 10.3897/bgcardio.29.e108927
Катетърна аблация на надкамерни тахикардии и предсърдно трептене без или с минимално използване на флуороскопия: начален опит на единичен български център
expand article infoД. Марчов, М. Маринов, Д. Бойчев, Е. Мартинов, П. Каменов, В. Гелев, В. Трайков
‡ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София, България
Open Access
Резюме
 Въведение: Катетърната аблация (КА) е утвърден метод за лечение на повечето аритмии. Триизмерните (3D) електроанатомични системи за картографиране позволяват КА на надкамерни тахикардии (НКТ) и предсърд-но трептене (ПТ) без или с минимално използване на флуороскопия (ZF/NZF). Настоящото проучване цели да докладва нашия начален опит с ZF/NZF КА при пациенти с НКТ и ПТ. Материал и методи: Проведохме едноцентрово проспективно проучване, включващо последователни пациенти, насочени за КА при НКТ или ПТ. При всички беше проведена ZF/NZF КА с използването на 3D система за картографиране. Използване на флуороскопия бе разрешено през цялата процедурата. Анализирани бяха процедурните характеристики, отда-лечените резултати и ефекта на кривата на обучение. Резултати: В периода 07.2020- 08.2021 г изследвахме 63-ма пациенти (възраст 53,5 ± 14,1 години, 57% мъже) с НКТ или ПТ. Според типа аритмия AV нодална риентри тахикардия беше диагностицирана при 36 (57,1%) случаи, ПТ при 25 (39,7%), лява допълнителна проводна връзка при 1 (1,6%), и фокална деснопредсърдна тахикардия при 1 случай (1,6%). При трима пациенти (4,8%) се установиха два аритмогенни субстрата. При 49 от 63-ма пациенти (77,8%) осъществихме ZF KA, а при 14 (22,2%) – NZF КА с флуороскопско време 220 ± 169 s и произведение доза-площ 7556 ± 5886 mGy*cm2. Меди-аната на процедурното време беше 88 (IQR 25-75 персентил 71,5-116) min, като за картографиране са използва-ни 22 (IQR 25-75 персентил 16-31) min. Непосредствен процедурен успех беше постигнат при всички пациенти. Перипроцедурни усложнения не бяха наблюдавани. При проследяване от 12 ± 3 месеца не бяха установени рецидиви на ритъмните нарушения. Отчете се ефектът на кривата на обучение, с редукция на процедурното време (р = 0,025) и значима разлика (p = 0,019) в използването на флуороскопия през различните времеви периоди на проучването. Заключение: ZF/NZF КА е свързана с висока ефективност и безопасност при НКТ и ПТ. Катетърна аблация без използване на флуороскопия е приложима при повечето пациенти. Това е лесно осъществим подход с отчетлива крива на обучение.
Ключови думи
катетърна аблация, надкамерна тахикардия, процедура без използване на флуороскопия, експозиция на йони-зиращи лъчения
Catheter ablation of supraventricular tachycardia and atrial flutter with no or minimal use of fluoroscopy: the initial experience of a single Bulgarian center
expand article infoD. Marchov§, M. Marinov§, D. Boychev§, E. Martinov§, P. Kamenov§, V. Gelev§, V. Traykov§
§ Acibadem City Clinic University Hospital Tokuda, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
 Introduction: Catheter ablation (CA) is an established therapy for most arrhythmias. Non-fl uoroscopic three-dimensional (3D) electroanatomic mapping systems allow ablation of supraventricular tachycardia (SVT) and atrial fl utter (AFL) with zero or near-zero fl uoroscopy (ZF/NZF). The current study aims to report our initial experience with ZF/NZF in SVT or AFL CA. Material and methods: We conducted a single-center prospective registry enrolling consecutive patients referred for CA of SVT or AFL. ZF/NZF CA was attempted in all patients using a commercially available 3D mapping system. Fluoroscopy use was allowed at any point of the procedure. Procedural characteristics and long-term outcome were analyzed. The learning curve effect was also studied. Results: Sixty-three patients (age 53.5 ± 14.1, 57% males) with SVT or AFL were enrolled. According to arrhythmia type typical AVNRT was diagnosed in 36 (57.1%) cases, right atrial fl utter in 25 (39.7%) cases, left-sided accessory pathway in 1 (1.6%) and focal right atrial tachycardia in 1 (1.6%) case. Three patients (4.8%) had two arrhythmia substrates. The procedure was performed with ZF in 49/63 cases (77.8%), while NZF was necessary in 14 (22.2%) patients with a fl uoroscopy time of 220 ± 169 sec and a dose-area product of 7556 ± 5886 mGy*cm2. Median procedural time was 88 (IQR 25-75 percentile 71.5-116) min with 22 (IQR 25-75 percentile 16-31) min of mapping time. Acute procedural success was accomplished in all patients with no periprocedural complications. Over a follow-up of 12 ± 3 months, all patients remained arrhythmia-free. There was a learning curve effect with a signifi cant reduction of procedural time (P = 0.025) and a signifi cant difference (P = 0.019) in the rate of fl uoroscopy use among different periods of the study duration. Conclusion: ZF/NZF CA of SVT and AFL is associated with high effi cacy and safety. Entirely fl uoroless CA can be performed in the vast majority of patients. It is a feasible approach associated with a detectable learning curve effect. 
Keywords
catheter ablation, supraventricular tachycardia, zero-fl uoroscopy procedure, radiation exposure