Bulgarian Cardiology 29(2): 76-87, doi: 10.3897/bgcardio.29.e106652
Мултисистемен възпалителен синдром при възрастни: нови познания за рядко срещано, но сериозно усложнение на COVID-19
expand article infoМ. Рушид§, Й. Йотов§, А. Kisheva§
‡ Медицински университет, Варна, България§ УМБАЛ „Света Марина", Варна, България
Open Access
Резюме
От 2019 г. човечеството води неуморна борба с пандемията, предизвикана от SARS-CoV-2 вирус. Респираторният дистрес синдром е основното клинично проявление на COVID-19, при който най-често се постига пълно излекуване, но нерядко приключва летално. Интерес за съвременната медицина представлява малка група от пациенти, при които заболяването персистира до месеци, т.нар. „Long COVID”. Това състояние предразполага за развитието на макар и рядък, но животозастрашаващ синдром, който се манифестира и определя като едно от най-сериозните усложнения на SARS-CoV-2 инфекция, а имено мултисистемен възпалителен синдром при възрастни (MIS-A). За първи път този синдром беше описан при деца и наречен мултисистемен възпалителен синдром при деца (MIS-C). Засегнатата популация са пациенти ≥ 21 години, независимо от половата принадлежност. Въпреки множеството проучвания, клинико-лабораторни и демографски анализи все още съществуват разногласия по отношение на честота на разпространение, патогенезата и диагностично-терапевтичния алгоритъм на поведение при тези болни. Целта на настоящата статия е да систематизира натрупания опит и познания, както и да демонстрира тяхното приложение в клиничната практика.
Ключови думи
SARS CoV-2 инфекция, мултисистемен възпалителен синдром при възрастни
Multisystem inflammatory syndrome in adults: new insights into a rare but serious complication of COVID-19
expand article infoM. Rushid|, Y. Yotov|, A. Kisheva|
| Medical University of Varna, Varna, Bulgaria¶ UMHAT “Sveta Marina”, Varna, Bulgaria
Open Access
Abstract
Since 2019, humanity has been relentlessly fi ghting the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus. Respiratory distress syndrome is the main clinical manifestation of COVID-19, which often results in full recovery but can also end fatally. Of interest to modern medicine is a small group of patients in whom the disease persists for months, known as “Long COVID.” This condition predisposes to the development of a rare but life-threatening syndrome, manifested and defi ned as one of the most serious complications of SARS-CoV-2 infection – multisystem Infl ammatory Syndrome in Adults (MIS-A). This syndrome was fi rst described in children and called MIS-C (Multisystem Infl ammatory Syndrome in Children). The affected population consists of patients ≥ 21 years old, regardless of gender. Despite numerous studies, clinical-laboratory and demographic analyses, there are still disagreements regarding the frequency of occurrence, pathogenesis, and diagnostic-therapeutic algorithm for these patients. The purpose of this article is to systematize the congested experience and knowledge, as well as to demonstrate their application in clinical practice.
Keywords
SARS-CoV-2 infection, multisystemic infl ammatory syndrome in adults