Bulgarian Cardiology 29(2): 14-23, doi: 10.3897/bgcardio.29.e106477
Кардиоваскуларен риск при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и метаболитен синдром
expand article infoС. Николаева, А. Ангелов§
‡ МБАЛ Добрич, Добрич, България§ УМБАЛ Св. Марина, гр. Варна, ж.к., Варна, България
Open Access
Резюме
Хроничната обструктивна белодробна болест е причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб. Наличието на възпалителни маркери в циркулацията, храчките и бронхоалвеоларната течност предполага, че системното възпаление е един от потенциалните механизми, отговорни както за обструктивната белодробна болест, така и за метаболитния синдром. Циркулиращите маркери на възпалението, от друга страна, са тези, за които е установено, че могат да предскажат и бъдещи сърдечно-съдовите събития. Една от основните причини за повишения кардиоваскуларен риск при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и метаболитен синдром е хипергликемията. Тя индуцира оксидативен стрес и впоследствие микро- и макроваскуларни усложнения. Настоящият обзор има за цел да проследи механизмите, чрез които метаболитният синдром оказва влияние върху дългосрочните резултати при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и сърдечно-съдова патология.
Ключови думи
хронична обструктивна белодробна болест, метаболитен синдром, кардиоваскуларен риск
Cardiovascular risk in patients with chronic obstructive pulmonary disease and metabolic syndrome
expand article infoS. Nikolaeva|, A. Angelov
| MHAT Dobrich, Dobrich, Bulgaria¶ UMHAT St. Marina, Varna,, Varna, Bulgaria
Open Access
Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease is a cause of morbidity and mortality worldwide. The presence of infl ammatory markers in circulation, sputum, and broncho-alveolar fl uid suggest systemic infl ammation is one of the potential mechanisms responsible for both chronic obstructive pulmonary disease and metabolic syndrome. Circulating markers of infl ammation, on the other hand, are those that have been found to predict future cardiovascular events as well. One of the main causes of increased cardiovascular risk in patients with chronic obstructive pulmonary disease and metabolic syndrome is hyperglycemia. It induces oxidative stress and subsequently micro- and macrovascular complications. This review describes in details the various components of metabolic syndrome and its impact on long outcomes in chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular pathology.
Keywords
chronic obstructive pulmonary disease, metabolic syndrome, cardiovascular risk