Bulgarian Cardiology 29(2): 46-57, doi: 10.3897/bgcardio.29.e100666
Икономическа оценка и анализ на бюджетното въздействие на измерването на фракционирания резерв на кръвотока в България
expand article infoГ. Славчев§, Н. Милева§|, А. Дачева§, Е. Mekov§, С. Джамбазов§, Д. Василев|
‡ HTA, София, България§ Медицински университет, София, България| СБАЛК Медика Кор, Русе, България¶ Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, България
Open Access
Резюме
Въведение: Частичният (фракциониран) резерв на кръвотока (FFR) представлява съотношението на максималния миокарден кръвоток в случай на патологично променена артерия и максималния миокарден кръвоток, ако същата артерия е нормална. Цел: Целта на настоящата статия е да се направи икономическа оценка и анализ на бюджетното въздействие на медицинската дейност по измерване на фракционирания резерв на кръвотока при приложението ѝ в локална среда в България. Материал и методи: За целите на анализа са разработени два модела с помощта на Microsoft Excel и TreeAge Pro, оценяващи разходната ефективност на FFR-базирана перкутанна коронарна интервенция (PCI) спрямо PCI с класическата ангиографскибазирана стратегия при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) с една функционално-сигнификантна стеноза и при пациенти с многоклонова ИБС. Анализът използва здравна перспектива и гледна точка на платеца – НЗОК. Резултати: Mедикодиагностичната дейност FFR при пациенти с многоклонова коронарна болест се определя като разходно ефективен терапевтичен подход спрямо ангиографски-базираната PCI (ICER = 50 455,71 лв./QALY) при праг от 51 510 лв./QALY. FFR-базираната стратегия за PCI при пациенти с една функционално-сигнификантна стеноза e разход-спестяващ подход (-853 лв. на пациент) спрямо ангиографски-базираната стратегия за PCI (съответно 3297 лв. спрямо 4150 лв.). Заключение: Анализът на бюджетното въздействие показва, че FFR-базираната стратегия за PCI е разход-спестяваща алтернатива на ангиографскибазираната стратегия. Спестяванията за НЗОК през първата година от реимбурсирането на FFR са -1,1 млн. лв. и достигат до -1,6 млн. лв. през третата година.
Ключови думи
фракциониран резерв на кръвотока, оценка на медицинско изделие, икономически анализ, бюджетно въздействие
Economic evaluation and analysis of the budget effect of the measuring of fractional flow reserve in Bulgaria
expand article infoG. Slavchev#¤, N. Mileva¤«, A. Dacheva#¤, E. Mekov#¤, S. Dzhambazov#¤, D. Vassilev«»
# HTA, Sofia, Bulgaria¤ Medical University of Sofia, Sofia, Bulgaria« SHATC Medica Cor, Ruse, Bulgaria» Ruse University “Angel Kanchev”, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Introduction: Fractional fl ow reserve (FFR) implies the ratio of the maximal hyperemic myocardial blood fl ow in the case of a pathologically changed coronary artery to the maximal hyperemic myocardial blood fl ow in the case of a healthy coronary artery. Aims: The aim of the current study is to perform an economic evaluation and budget impact analysis of measuring FFR as a medical activity in Bulgaria. Material and Methods: For the purpose of the current analysis, two models using Microsoft Excel and TreeAge Pro were developed to evaluate the cost-effectiveness of the FFR-guided percutaneous coronary intervention (PCI) compared to the classic angiography-guided PCI in patients with ischemic heart disease (IHD) with one-vessel coronary artery disease (CAD) or multivessel CAD. The analysis will focus on the health perspective and the payer perspective - National Health Insurance Fund (NHIF). Results: The medico-diagnostic activity related to measuring FFR in patients with multi-vessel coronary artery disease is shown to be a cost-effective therapeutic approach in Bulgaria compared to the angiography-guided PCI (ICER = 50 456 BGN/QALY) with a cost-effectiveness threshold of 51 510 BGN/QALY. FFR- guided PCI strategy in one-vessel coronary artery disease patients is a cost-saving approach (-853 BGN) when compared to the angiography-guided PCI (4 150 BGN). Conclusion: Budget impact analysis revealed that the FFR-guided PCI strategy is a cost-saving alternative approach to the angiographyguided PCI. The savings of the NHIF during the fi rst year of reimbursement of FFR would be -1,1 million BGN and could reach -1,6 million BGN in the third year.
Keywords
fractional fl ow reserve; medical device evaluation; economic analysis; budget impact analysis